Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt hulp en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, psychische of mentale beperking in het dagelijks leven. Deze ondersteuning wordt vanuit de gemeente verschaft en zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en actief kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

Zorg vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Vanaf 2015 heeft de Wet Maatschappelijke ondersteuning een aantal zorgtaken van het voormalige AWBZ overgenomen. Hieronder staat welke ondersteuning(en) je kunt krijgen vanuit de Wmo:

  • Ondersteuning bij mantelzorg
  • Begeleiding en dagbesteding
  • Financiële tegemoetkoming bij meerkosten chronische ziekte of aandoening
  • Opvang bij huiselijk geweld
  • Hulp in de huishouding
  • Maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld bij dakloosheid)
  • Vrijwilligers
  • Beschermde woonomgeving voor mensen met (langdurige) psychische stoornis

Wmo: Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen

De Wmo kent twee vormen van ondersteuning: algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor alle burgers, zoals een was- en strijkservice, maaltijdvoorziening, informele buurtzorg, sociaal vervoer, opvang voor dak- en thuislozen en sociaal culturele voorzieningen.

Maatwerkvoorzieningen zijn daarentegen specifiek afgestemd op één persoon, zoals hulp bij huishouding, begeleiding bij de administratie of een combinatie van diverse vormen van ondersteuning. Maatwerkvoorziening kan op twee manieren worden verstrekt: in de vorm van zorg in natura of persoonsgebonden budget (pgb). Bij zorg in natura zal de ondersteuning worden verschaft door de gemeente. Wanneer je ervoor kiest om een pgb te ontvangen, heb je de mogelijkheid zélf je ondersteuning in te kopen. Let op: Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor het ontvangen van maatvoorziening.

Wmo aanvragen

Voor vragen over of het aanvragen van de Wmo kan je zelf terecht bij het Wmo-loket bij jouw gemeente. Het is ook mogelijk dat je naar de gemeente wordt doorverwezen door een huisarts of andere zorgverlener.

De gemeente doet vervolgens een onderzoek naar je persoonlijke situatie om te kijken welke ondersteuning het best bij jou past. Hieruit kan geconcludeerd worden dat je de ondersteuning zelf kan regelen met jouw sociale netwerk, je de ondersteuning kan regelen met een algemene voorziening of dat een maatwerkvoorziening het meest passend is voor jouw situatie.